Számvizsgáló Bizottság

A közösség ügyintézését a közös képviselő vagy az intézőbizottság látja el. Abban a társasházban, amelyben huszonöt lakásnál több lakás van, a közösség gazdálkodásának ellenőrzésére számvizsgáló bizottságot kell választani.

A legalább egy elnökből és két tagból álló intézőbizottságot, illetőleg a számvizsgáló bizottságot a tulajdonostársaknak saját maguk közül kell megválasztaniuk; az intézőbizottság elnökének jogállása és felelőssége azonos a közös képviselő jogállásával és felelősségével.
Miután a tulajdonosok közül kerülnek ki a tagok így akár külföldi állampolgár is elvállalhatja ezt.
A számvizsgáló bizottság szerepe hogy elsősorban ellenőrző tevékenységet lásson el a Társasház gazdálkodása felett, ezért célszerű, hogy szakmailag is képzett személyek lássák el ezen feladatot.
A számvizsgálók tevékenységüket általában társadalmi munkában látják el, de tiszteletdíjat is kaphatnak munkájukért.
Ha jól végzi a számvizsgáló bizottság a működését elkerülhető, hogy a társasház képviselője a gazdálkodás során visszaéljen.
Ha a Társasháznak nincs számvizsgáló bizottsága –mert nem vállalta el senki- és a tulajdonosoknak megrendült a bizalma a közös képviselőbe, akkor könyvvizsgáló igénybevétele indokolt.

A számvizsgáló bizottság feladatai:

• bármikor ellenőrizheti a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság ügyintézését, havonként ellenőrzi a közösség pénzforgalmát,
A bármikor ellenőrizheti a képviselő ügyintézést tág keretet biztosít a számvizsgáló bizottságnak ezért az SZMSZ-ben kell rögzíteni, hogy milyen módon történik ez meg. A társasházközösség pénzforgalmának az ellenőrzése egyrészről a társasház valamennyi bankszámlája feletti ellenőrzést illetve a házipénztár ellenőrzését jelenti.
Amennyiben azt tapasztalja, hogy hiány keletkezett közgyűlés összehívását kell kezdeményeznie a bizottság elnökének ennek hiányában az ellenőrzésre jogosult személynek, a közös képviselőn keresztül amennyiben ez nem történik meg, a Társasház közgyűlését haladéktalanul össze kell hívnia, és szükség szerint a jogi lépések döntéséről kell rendelkeznie. Ez arra az esetre is igaz, hogyha ha az ellenőrzési tevékenységét részben vagy egészben akadályozza a képviseletre jogosult.

• véleményezi a közgyűlés elé terjesztett javaslatot, így különösen a költségvetést és az elszámolást, valamint a szervezeti-működési szabályzat által meghatározott értékhatár felett a bemutatott számlákat,
A közgyűlésen külön a számvizsgáló bizottság számára biztosítani kell, hogy véleményét a költségvetésről és az elszámolásról előadja, ennek előmozdítására a közös képviselőnek át kell adnia az által készített anyagokat, és a számvizsgálók által feltett és felmerülő kérdésekre még a közgyűlés megtartása előtt válaszolnia kell.
Több társasház a szervezeti és működési szabályzatában azt választja, hogy kiköti, hogy a számvizsgálók egy tagja, ellenjegyzésével lássa el meghatározott értékhatár feletti számlákat.
A számlák között megkülönböztethetjük a havi állandó kiadásokat ilyen a víz, csatorna, gáz számlák kiegyenlítését.
Ebben az esetben jól nyomon követhető, hogy azok kiegyenlítése megtörtént avagy sem, ha elmaradás van ott a tulajdonközösség figyelmét erre a tényre fel kell hívni.
A társasház számára egyéb forrásból származó kiadásokat szerződések szerint ellenőrzi, külön biztonságot jelenthet, hogyha a már kötendő szerződés előtti ajánlatokat a bizottság elnöke véleményezi.

• javaslatot tesz a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság elnöke és tagjai díjazására,
A javaslatot a költségvetés tárgyalásakor indokolás előterjesztésével lehetséges.

• összehívja a közgyűlést, ha a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke az erre vonatkozó kötelességének nem tesz eleget.
A jogszabály által biztosított lehetőség attól fontos, hogy esetleges képviselővel szembeni bizalmatlanság illetve olyan kérdések, amelyeket a közös képviselő nem tart kívánatosnak a számvizsgáló bizottság elnöke napirendre tűzhet, illetve tárgyaltathat közgyűlés előtt.
A bizottság elnöke és tagjai kizáró ok:
a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült,
b) akit ilyen tevékenységtől jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltó ítélet hatálya alatt,
c) az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki, illetőleg amely ilyen tevékenységével összefüggően keletkezett, jogerősen megállapított fizetési kötelezettségének nem tett eleget,
d) az, aki a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján vezető tisztségviselő nem lehet.

A társasház dönthet arról, – úgy mint a közös képviselő esetében – hogy nemleges köztartozásról szóló igazolást szerezzenek be a tagok illetve az elnök valamint erkölcsi bizonyítványt.

Erre azért van szükség mert, az ellenőrzési jogánál fogva a számvizsgáló bizottság sem jogosult a közösségnek kárt okozni illetve tevékenységét akként folytatni, hogy az visszaélésre adjon okot.
A számvizsgáló bizottság tagjai közül választja meg elnökét; döntéseit szótöbbséggel hozza meg.
A számvizsgáló bizottsággal nem rendelkező társasház közösségének ellenőrzési jogkörét és feladatait a szervezeti-működési szabályzatban kell megállapítani; a szabályzat előírhatja, hogy e feladatokat évente a közgyűlés határozatával felhatalmazott tulajdonostárs látja el.

Kapcsolódó

Számvizsgáló Bizottság

Röviden

A honlapot ajánljuk közös képviselők illetve társasházkezelők valamint azon tulajdonosok számára, akik társasházkezelőt keresnek Társasházuk számára.

Olvasson tovább

Legfrissebb

Kapcsolat

Cím

1023, Bp. Rómer Flóris u. 55
Dr. IZSÁK ORSOLYA ÜGYVÉDI IRODA

Tel:+36 (1)793 29 53
E-mail: info@kozoskepviselok.hu