Társasházi jogszabályok – a közös képviselőre vonatkozó rész

A 2003.évi CXXX társasházakról szóló törvény szabályozza a közös képviselő valamint Társasházkezelő feladatait.
A közös képviselő szabályozása mellett megjelenik az intézőbizottság is. Az intézőbizottság gyakorlatilag közös képviselői feladatokat lát el, azzal a különbséggel, hogy legalább három tagja van a testületnek. Az intézőbizottság választása akkor indokolt, ha a Társasház albetétszáma azt indokolja, de erre külön jogszabályi rendelkezés nincs.

A szerző álláspontja szerint a 100 albetétszám feletti ingatlanok esetében, ha pl. több lépcsőház vagy akár műszakilag osztott épületről van szó, akkor az elkülöníthető egységek élére érdemes a bizottság tagjainak a megválasztása.

A közös képviselő vagy az intézőbizottság a Társasház vonatkozásában a következő feladatokat látja el:

a) a közgyűlés határozatait előkészíti, illetve végrehajtja, gondoskodva arról, hogy azok megfeleljen a jogszabályok, az alapító okirat és a szervezeti-működési szabályzat rendelkezéseinek.

A közgyűlés határozatainak az előkészítése magába foglalja a közgyűlés összehívását. A közgyűlésen érvényes határozatot abban az esetben lehet hozni, ha a jogszabályban előírt határidők betartása megtörténik.

Miután a bíróság joggyakorlat azt mutatja, hogy formai okokra a közgyűlési határozatokat éppen a meghívó kézhezvételének szabályszerűségére támadják, így mindenképpen javasolt a részletszabályok kidolgozása a Szervezeti és Működési Szabályzatban.
Rendes közgyűlés esetében a közgyűlési meghívót 8 (naptári) nappal a közgyűlés megtartása előtt meg kell küldeni a tulajdonos címére. Lehet postaládába való bedobással illetve személyesen valamint tértivevényes ajánlott levélben. Minden esetben igazolható módon kell történnie a meghívó megküldésének még azt is bizonyítani kell, hogy névre szólóan határidőben lehetősége volt a tulajdonosnak az átvételre. A tulajdonosi lista ellenőrzése minden esetben a közös képviselő dolga a közgyűlés megtartása előtt, hiszen ha a képviseletet ellátó személy nincs tisztában a tulajdonosokkal a meghívót sem áll módjában megküldeni számára.

A rendkívüli közgyűlés esetében nem kell tartani a 8 nappal korábbi meghívó kiküldését. A megismételt közgyűlés – melynek napirendi pontjai megegyeznek a rendes közgyűlés napirendi pontjaival, ha a meghívóban kikötik – a jelenlévőktől függetlenül határozatképes. Határozatait egyszerű többséggel hozza, ami azt jelenti, hogy az igen szavazatoknak meg kell haladni a nem és a tartózkodás arányát. A megismételt közgyűlést összehívni a rendes közgyűlés napjára nem lehet, kivéve ha szervezeti és működési szabályzatban erről külön rendelkeznek.

b) minden szükséges intézkedést megtenni az épület fenntartásának biztosítása érdekében.

Az épület fenntartás körébe tartozik:a Társasház műszaki állapotának felmérése után valamennyi közös tulajdonban álló és a felépítményhez tartozó dolog fenntartásáról való gondoskodás (pl. villanykörte csere, takarítás, szemétszállításról való gondoskodás, ablak törés esetén csere)

c) közölni és beszedni a tulajdonostársakat terhelő közös költséghez való hozzájárulás összegét és érvényesíteni a közösség ezzel kapcsolatos igényeit.

A közös képviselőnek, pontosan tudnia kell miből áll össze a közös költség. A közös költség meghatározása illetve emelése a közgyűlés hatáskörébe rendelet feladat. A Szervezeti és Működési Szabályzatban kell részletesen rögzíteni, ha a tulajdoni hányadtól eltérő közös költség fizetési mód áll fenn, abban az esetben milyen szempontrendszer szerint kell a tulajdonosoknak fizetni azt. A bíróságokon általában a vízfogyasztás (azaz vízórával bíró illetve vízóra nélküli közös költség meghatározásából ) alakulnak ki viták, illetve ha eltérnek a tulajdoni hányad szerinti közös költség meghatározásától abban az esetben milyen szempontrendszer szerint történik az.

A közös képviselő (az intézőbizottság elnöke) a közgyűlés határozata alapján társasház-kezelői tevékenységet is elláthat.

A társasház-kezelői tevékenység olyan önálló feladatkör, amelynek ellátásához szükséges a társasház fenntartásával, működésével összefüggő gazdasági, műszaki és jogi követelmények ismerete.

A társasházkezelő a tevékenységi körén belül:
a) a társasház adottságainak ismeretében – gazdasági elemzés alapján – ajánlatot készít az épület fenntartására vonatkozóan,
b) a tulajdonostársakkal kötött megbízási szerződésben foglaltak szerint szervezi az üzemeltetési és karbantartási feladatokat, irányítja és ellenőrzi a tervezett felújításokat,
c) a megbízási szerződés alapján javaslatokat dolgoz ki a társasház gazdálkodása, a közös tulajdonú épületrészek hasznosítása kérdéseiben.

Üzletszerűen végzett társasház-kezelői, illetőleg üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenységet az folytathat, aki rendelkezik az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek.

Üzletszerűen végzett társasház-kezelői, illetőleg üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet folytathat, amelynek legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja – egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy foglalkoztatottja – rendelkezik az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek. A gazdálkodó szervezet köteles a tevékenység folytatására irányuló szándékát a hatóságnak bejelenteni.

A ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság a tevékenység végzésére jogosult, bejelentést tevő személyekről, illetve gazdálkodó szervezetekről nyilvántartást vezet.

A hatlakásosnál nagyobb társasház közgyűlése a természetes személy közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke részére előírhatja a társasház-kezelői szakképesítés megszerzését, amennyiben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a tulajdonostársak megbízása alapján, a társasház kezelésével összefüggő feladatokat is ellátja. Az ilyen közgyűlési határozatban rendelkezni kell arról is, hogy a szakképesítés megszerzésével járó költség megfizetése – ha azt a közös képviselő nem vállalja – a tulajdonostársakat terheli.

Ahhoz hogy társasházkezelő feladatot lásson el magánszemély rendelkeznie kell:
– érettségi bizonyítvánnyal
– cselekvőképes természetes személy
– állandó lakóhelye van
– OKJ szakmai vizsgát letette
– nincs kizárva a társasházkezelői feladat végzéséből
– erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik (közös képviselő illetve egyéni vállalkozó társasházkezelő esetében a közgyűlés dönthet erre való kötelezésről)
– nemleges köztartozásról szóló igazolással rendelkezik (közös képviselő illetve egyéni vállalkozó társasházkezelő esetében a közgyűlés dönthet erre való kötelezésről)
– közös képviselő illetve egyéni vállalkozó társasházkezelő esetében a székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes első fokú bíróságtól a végrehajtásra átadott tartozás alóli mentességről szóló igazolások beszerzésre a közgyűlés kötelezheti

Nem lehet közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, tagja, illetőleg nem láthat el társasház-kezelői tevékenységet:
a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült,
b) akit ilyen tevékenységtől jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltó ítélet hatálya alatt,
c) az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki, illetőleg amely ilyen tevékenységével összefüggően keletkezett, jogerősen megállapított fizetési kötelezettségének nem tett eleget,
d) az, aki a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján vezető tisztségviselő nem lehet.

A társasházkezelő többrétű feladatot lát el. Feladatai közül elsősorban az alábbiakat kell kiemelni.

Kezeli a társasház iratait. Az irat definiálásának különösen fontos jelentősége van,ugyanis a társasház iratait őrzi illetve a megbízatásának megszűnésekor az új közös képviselő számára át kell adni. A társasházkezelőnek az iratokba való betekintést is biztosítani kell, azonban azt, hogy mikor illetve milyen típusú iratokba tekinthet be a tulajdonosközösség azt a szervezeti és működési szabályzatban kell biztosítani.

Adatbázisokba adatokat tölt fel, frissít azaz pontos nyilvántartás vezet a tulajdonosokról illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített adatairól. Naprakészen követi a tulajdonosok változását.

Határidős írásos ügyintézést végez, levelezés folytat le közművekkel illetve a tulajdonosokkal.

Ellenőrzi az aktuális pénzügyi helyzetet, megállapítja a pénzügyi egyenleget, lekönyveli a napi pénzügyi mozgásokat.

A Társasházkezelő fontos feladata, hogy szükség szerint pályázati lehetőségeket keres, pályázatokat ír, kiír, bekéri az árajánlatokat, javaslatokat készít a döntéshozóknak, gondozza a nyertes pályázatokat.

Elkészíti a társasház éves költségvetését, elszámolást, beszámolót készít a közgyűlésnek, a számviteli szabályoknak megfelelően elkészíti a társasház beszámolóját

A tulajdonközösséggel rendszeresen tartja a kapcsolatot ügyfélfogadási időben panaszügyekben eljár, visszajelzést ad, amennyiben a probléma megoldásban előrehaladt átadja a rendelkezésre álló információt. Az ingatlanhasználókkal való kapcsolattartás is feladata közé tartozik, hiszen előfordulhat, hogy huzamosabb időn keresztül meghatalmazás alapján a tulajdonos nevében járnak el. Az ügyintézés adta kereteken belül alkalmazkodik a tulajdonosok vagy ingatlanhasználók igényeihez és személyes jellemzőihez (pl. lelkiállapot, életkor, fogyatékosság).

Amennyiben a Társasház több mint 25 lakásból áll a tulajdonosok maguk közül számvizsgáló bizottságot választanak. A számvizsgáló bizottság ellenőrző tevékenységet lát el a Társasház működése illetve a közös képviselő munkája felett. Ennek keretében a társasházkezelő együttműködik a számvizsgáló bizottsággal.

Az üzembetartás keretében előkészíti és szervezi az ingatlan felújítását. Kapcsolatot tart a szakhatóságokkal a helyi szakvállalkozókkal hogy gondoskodni tudjon a közös tulajdont érintő hibaelártásról, javításokról.

A társasházkezelő a szerződést előkészít (köt) az SZMSZ szerint, megszervezi a szakmunka végrehajtásának ellenőrzését, megbízási és szolgáltatási szerződésekben eljár, értékesítési szerződéseket előkészít.

A társasházkezelőnek valamennyi Társasházzal szembeni igényt illetve követelést ismernie kell és azokkal kapcsolatosan jogi lépést kezdeményezni. A tartozókkal szemben fizetési meghagyást, birtokháborítás ügyben birtokvédelmi eljárást kezdeményez, szükség esetén szabálysértési eljárást kezdeményez.

Felújítási és karbantartási tervet készít, szükség esetén intézkedik az azonnali beavatkozásról.

Erőforrásokkal a közgyűlés felhatalmazása szerint gazdálkodik. Képviseli, védi a tulajdonosi kör érdekeit. A társasházkezelő közgyűlésekkel kapcsolatos teendőket ellátja ilyen a meghívó elkészítése illetve közgyűlés megtartása majd a közgyűlés határozatainak megküldése. Szükség szerint a közgyűlésen tűz-, baleset-, érintés- és környezetvédelmi feladatokat kezdeményez
A feladatokat a közgyűlési határozatnak megfelelő minőségben és határidőre végrehajtja.

A társasházkezelőnek munkáját önállóság és pontosságnak kell jellemeznie. A sikeres képviselő precíz, megbízható. Jó szervezőképességgel bír, stressz tűrő képessége nagy. Érzelmileg stabil kiegyensúlyozott, a kisebbségben maradt tulajdonosok kritikai megjegyzéseit nem veszi személyes támadásnak, kellő rugalmassággal kezeli az eltérő véleményeket. Szakmája iránt elkötelezett, jelentősen terhelhető, kitartó és a tulajdonosokkal illetve valamilyen a Társasházzal jogviszonyba kerülővel türelmes.

Konfliktusmegoldó készsége valamint kapcsolatfenntartó illetve kapcsolatteremtő készsége miatt nyitott a társasház tulajdonostársak közgyűlésen vagy fogadóórán felvetendő kérdésekre. Fontos, hogy megfelelő határozottsággal foglalkozzon a Társasház ügyeivel, ha kell, vesse be meggyőző képességét azért, hogy előmozdítsa a Társasház közös tulajdonával kapcsolatos lépéseket.

Kapcsolódó

Társasházi jogszabályok – a közös képviselőre vonatkozó rész

Röviden

A honlapot ajánljuk közös képviselők illetve társasházkezelők valamint azon tulajdonosok számára, akik társasházkezelőt keresnek Társasházuk számára.

Olvasson tovább

Legfrissebb

Kapcsolat

Cím

1023, Bp. Rómer Flóris u. 55
Dr. IZSÁK ORSOLYA ÜGYVÉDI IRODA

Tel:+36 (1)793 29 53
E-mail: info@kozoskepviselok.hu