Közgyűlés előkészítése

A közgyűlést a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke hívja össze.
Kötelező a közgyűlés összehívása, ha azt a tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkező tulajdonostársak a napirend, az ok és a közgyűlési határozatra tett javaslat megjelölésével írásban kérték. Ha a kérést a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke legkésőbb tizenöt napon belül nem teljesíti, az ennek leteltét követő nyolc napon belül a számvizsgáló bizottság, ennek elmulasztása esetén az összehívást kérő tulajdonostársak vagy az általuk megbízott személy jogosult a közgyűlés összehívására.

A közgyűlésre valamennyi tulajdonostársat írásban kell meghívni, amellyel egyidejűleg a meghívó egy példányát a társasházban – jól látható helyen – ki kell függeszteni.
Sürgős esetet – így különösen: a közös tulajdonban álló épületrészek, épületberendezések, vagyontárgyak állékonyságát, biztonságát közvetlenül veszélyeztető helyzet kialakulását – kivéve az írásbeli meghívót legkésőbb a közgyűlés időpontja előtt nyolc nappal meg kell küldeni.
A társasház közgyűlésének összehívása szabályszerű, ha a tulajdonostársak részére a közgyűlésre szóló meghívónak az elküldése, postára adása a közgyűlés időpontját 8 nappal megelőzően megtörtént.
A gyakorlatban a közgyűlési határozatok érvénytelenség megállapítása iránti keresetlevelek tartalma szerint, formai okokra támadják a határozatokat.
A társasházkezelők kevés gondot fordítanak arra, hogy a közgyűlés előtt ellenőrizzék az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosok nevét illetve tulajdoni hányadát.
Ha ez nem történik meg előfordulhat, hogy nem tudja megküldeni a tulajdonos/oknak a meghívót, hiszen nem is ismeri a társasházkezelő a tulajdonosok teljes névsorát. A felperes tulajdonos így eredményesen támadhatja a közgyűlés határozatait. A szerző javaslata, hogy a szervezeti és működési szabályzatban részletesen rögzítse a Társasház meghívó megküldésére vonatkozó szabályait.

A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlésen elnöklő személy, a közgyűlési jegyzőkönyv vezetője és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tulajdonostárs megválasztására, valamint a szavazásra előterjesztett napirendet.
A meghirdetett napirendben nem szereplő ügyben érvényes határozatot hozni nem lehet.

Közgyűlések között megkülönböztetünk
– rendes közgyűlést
– rendkívüli közgyűlést
– megismételt közgyűlést
– valamennyi közgyűlés vonatkozásában amennyiben az SZMSZ ekként rögzíti írásbeli szavazásnak van helye.
A rendes közgyűlésre a fentebb irt kötött szabályok vonatkoznak, azaz legalább a közgyűlés megtartása előtt 8 nappal meg kell küldeni a meghívót a tulajdonosoknak.
Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer kell tartani. Az éves elszámolásról, a költségvetés megállapításáról szóló közgyűlést évente a szervezeti-működési szabályzatban meghatározott időpontig, de legkésőbb május 31-éig meg kell tartani.
A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az összes tulajdoni hányadnak több mint a felével rendelkező tulajdonostársak jelen vannak.
A rendes közgyűlés vonatkozásában a társasházkezelő kötelezettsége, hogy tájékoztassa a tulajdonosokat, hogy melyek azon napirendi pontok amelyek esetében megismételt közgyűlésen nem tárgyalható tekintettel arra, hogy 2/3 vagy minősített többséget vagy 4/5 tulajdoni hányad jelenléte és szavazását köti ki a jogszabály.
A megismételt közgyűlés időpontját általában a rendes közgyűlés meghívója tartalmazza külön utalással a napirendi pontokra. A rendes közgyűlés meghívója alapján a megismételt közgyűlés ugyanazon naprendi pontokkal kerül megtartásra.
A közgyűlés ez esetben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A szavazatok kiértékelésekor azonban különös figyelmet kell fordítani arra, hogy ez esetben mit jelent az egyszerű többség.
A szavazatoknál az igen szavazatok számának meg kell haladnia, a nem illetve a tartózkodókkal szavazók tulajdoni hányadát.
Amennyiben a rendes közgyűlés meghívója nem tartalmazza, hogy a megismételt közgyűlés ugyanazon napirendi pontokat tartalmazza akkor a megismételt közgyűlésről a tulajdonosokat új meghívóval kell értesíteni.
A megismételt közgyűlést a határozatképtelen közgyűlést követő 15 napon belüli időpontban az eredetivel azonos – a határozatképtelenné vált közgyűlés esetén a közgyűlés berekesztését követően fennmaradó – napirenddel kell összehívni. A megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés meghívójában az eredeti közgyűlés határozatképességétől függő feltétellel is kitűzhető.
A megismételt közgyűlést a határozatképtelen közgyűlést követő 15 napon belüli időpontban az eredetivel azonos – a határozatképtelenné vált közgyűlés esetén a közgyűlés berekesztését követően fennmaradó – napirenddel kell összehívni. A megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés meghívójában az eredeti közgyűlés határozatképességétől függő feltétellel a határozatképtelen közgyűlés napjára is kitűzhető, ha a szervezeti-működési szabályzat ettől eltérően nem rendelkezik

A rendkívüli közgyűlés a fentebb említett okokból a formai – a közgyűlési meghívót a tulajdonoknak 8 nappal a közgyűlés időpontját megelőzően meg kell küldeni – figyelmen kívül lehet hagyni.
Bírói mérlegelés kérdése, hogy mit lehet konkrétan rendkívüli oknak tekintetni, a jogszabály ugyanis csak utal rá, részletes felsorolást nem tartalmaz.
Az írásbeli szavazáson határozat meghozható. Ebben az esetben a közgyűlési napirendre vonatkozóan a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke felhívásához mellékelt írásbeli határozati javaslatról – ha számvizsgáló bizottság működik, írásbeli véleményének ismeretében – a tulajdonostársak írásban szavaznak Az írásbeli szavazás eredményét a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke – a szavazásra megjelölt határidőt követő nyolc napon belül – köteles a tulajdonostársakkal írásban közölni. Amennyiben az írásbeli szavazás eredménytelen a közös képviselő társasházkezelő közgyűlést hív össze, amely napirendi pontjai az írásbeli szavazás témái.

Az írásbeli szavazásnak és az eredmény megállapításának részletes szabályait a szervezeti-működési szabályzatban kell meghatározni.

Kapcsolódó

Közgyűlés előkészítése

Röviden

A honlapot ajánljuk közös képviselők illetve társasházkezelők valamint azon tulajdonosok számára, akik társasházkezelőt keresnek Társasházuk számára.

Olvasson tovább

Legfrissebb

Kapcsolat

Cím

1023, Bp. Rómer Flóris u. 55
Dr. IZSÁK ORSOLYA ÜGYVÉDI IRODA

Tel:+36 (1)793 29 53
E-mail: info@kozoskepviselok.hu